Regulamin Przedsprzedaży produktów z serii RMG Wear z dnia 01.07.2022r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem przedsprzedaży, zwanej również „pre-order”, „przedsprzedaż” produktu na zamówienie w sklepie internetowym SportGeddon.pl jest Runmageddon E-commerce sp. z o.o., ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok. 1, 01-541 Warszawa, NIP: 5252868309 REGON: 38933530200000, zwana dalej („Organizatorem”).
2. Przedsprzedaż polega na sprzedaży produktów na zamówienie, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, w sklepie internetowym www.sportgeddon.pl, których dostawa jest realizowana w terminie późniejszym wskazanym przez Organizatora, dalej „Przedsprzedaż”.
3. Przedsprzedaż trwa w okresie od dnia 4.07.2024 do 11.07.2022 r włącznie.

§2 Postanowienia szczegółowe Przedsprzedaży
1. Uczestnikiem Przedsprzedaży może być każdy klient (tj. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca), który wyrazi chęć udziału w Przedsprzedaży i dokona zakupu produktów, o którym mowa w § 2 ust.2 Regulaminu, dalej „Uczestnik” lub „Klient”.
2. Przedsprzedażą objęta jest odzież z kolekcji RMG Wear, zgodnie z ofertą znajdującą się na stronie www.sportgeddon.pl w zakładce „Sklep” lub „Odzież i obuwie” lub „RMG Wear”
3. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową www.sportgeddon.pl W zakresie zasad składania zamówień, oferowanych metod dostawy oraz płatności znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu
4. Przedsprzedaż będzie realizowana (towary udostępnione są do sprzedaży) w okresie od 4 do 11 lipca 2022 r. Organizator nie gwarantuje dostępności produktów objętych przedsprzedażą po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Zamówienia złożone w Przedsprzedaży powinny zostać opłacone w czasie 24 godzin licząc od czasu złożenia zamówienia. W przypadku nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie zostanie ono anulowane o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
6. Zamówienia składane w ramach Przedsprzedaży zostaną zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty klienta na rachunek Organizatora.
7. Zamówienia, składane w ramach Przedsprzedaży, realizowane są według kolejności ich składania.
8. Zamówienia składane w ramach Przedsprzedaży będą realizowane w terminie do 15 sierpnia 2022 r. co oznacza, że w tym terminie przesyłka z zakupionymi towarami zostanie wysłana do Klienta. Organizator może zrealizować zamówienie szybciej o czym poinformuje Klienta.
9. Klientowi, który dokonał zakupu Produktu w ramach Przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego SportGeddon.pl. Prawo do odstąpienia przysługuje od dnia odebrania towaru nabytego w ramach Przedsprzedaży.
10. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne.

§3 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Przedsprzedaży należy kierować na piśmie do siedziby Organizatora: Runmageddon E-commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 1 lub pod adresem mailowym [email protected] lub w zakładce „Reklamacja i zwrot”
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.
5. Wadliwy, uszkodzony lub niewłaściwy towar Klient może zwrócić albo wymienić w terminie oraz na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego SportGeddon. W przypadku zgłoszenia żądania wymiany, zostanie ono zrealizowane w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia, z uwagi na czas trwania procesu produkcyjnego.

§4 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Przedsprzedaży zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem. Udział w Przedsprzedaży jest jednoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, zaś wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie i terminie ich wprowadzenia poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie www.sportgeddon.pl.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego SportGeddon znajdującego się na stronie www.sportgeddon.pl